תקנון האתר ומדיניות הזמנות
מעודכן ליום 1.7.2019

נושאים כלליים

 1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 2. מונחים: "גליליאו צעיר" – חברת גליליאו צעיר בע"מ | "משתמש" – כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר | "מוצר"- כל סחורה ו/או שירות אשר מוצע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה | "מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר, בכל מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים ובכלל זה העיצוב של כל אלה.
 3. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את "גליליאו צעיר".
 4. אתר "גליליאו צעיר" (להלן – "האתר") מכיל מידע ותכנים שפורסמו לראשונה באתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ו/או מידע נוסף בתחומים שונים, כמו כן, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן – "השירותים").
 5. השימוש באתר, לרבות השירותים המוצעים בו (להלן: "השימוש"), מותנים בהסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה (להלן: "התקנון"). האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש בעמוד וכל כניסה אליו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון.
 6. האמור בתקנון זה בדבר רכישת מוצרים באמצעות האינטרנט, יחול בשינוים המתחייבים, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית.
 7. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין "גליליאו צעיר" ו/או מי מטעמה.
 8. "גליליאו צעיר" שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.
 9. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד "גליליאו צעיר".
 10. בשימושו באתר מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים וכדומה. "גליליאו צעיר" מתחייבת לזמינות מלאה של האתר ו/או לתקינות פעילות האתר.
 11. " גליליאו צעיר" נוקטת אמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באתר, עם זאת, האתר חשוף לפריצות אבטחה וחדירה לשרתיו. שימוש באתר משחרר את "גליליאו צעיר" ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר כדי לחשוף מידע על משתמשים.
 12. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את "גליליאו צעיר" בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות השותפות ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימוש המשתמש באתר.
 13. המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד "גליליאו צעיר" תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 14. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בנתניה, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

הקניין הרוחני

 1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים ל "גליליאו צעיר" ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו האישיים בלבד.
 2. חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין "גליליאו צעיר" לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין ל "גליליאו צעיר" יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי "גליליאו צעיר" בעניין זה.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של "גליליאו צעיר", מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא בהתאם לתנאי האתר ותקנון זה- אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של ה"גליליאו צעיר", מראש ובכתב.

תנאי השימוש בפייסבוק, פורומים ותגובות באתר

 1. המשתמש רשאי להשתתף בפורומים, ובעיקר ברכיב הפייסבוק באתר, בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי "גלילאו צעיר", ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- "התגובות").
 2. בהשתמשו באתר ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי התגובות אינן ניתנות ו/או נערכות על ידי "גלילאו צעיר" וכי הן מופיעות באתר כפי שהן, מבלי ש "גליליאו צעיר" בודקת את נכונותן ותוכנן. "גלילאו צעיר" לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, הטעייה, דבר שקר, סילוף, אי דיוק, זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, אמינות המידע ו/או כל היבט אחר של התכנים האמורים ו/או כל נזק מכל מין וסוג, שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש ו/או קריאה בפורומים ו/או בתגובות.
 3. המשתמש מתחייב, כי תגובותיו באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין, לא יכללו כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או חומר המסייע, תומך, ומנחה לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע ו/או גורם לפגיעה בפרטיות ו/או כל חומר שאסור לפרסום עפ"י דין ו/או כל חומר המהווה הטעייה של צרכנים, כמשמעות הדברים בדין בכלל ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בפרט.
 4. " גלילאו צעיר" תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, ותהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שייפגע מפרסום ההודעה ו/או לרשויות אכיפת החוק. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי השותפות בעניין זה.
 5. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי "גלילאו צעיר" רשאית לערוך, לשנות, לתקן, לצמצם, לשכתב, להסיר תגובות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.
 6. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי "גלילאו צעיר" תהיה רשאית להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת.
 7. המשתמש, בביצוע פעולת מסירת התכנים של המשתמש לאתר, מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, והוא מרשה, בעצם מסירת התכנים לאתר, לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את "גלילאו צעיר" בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות השותפות ו/או בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום תגובות על ידו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך-דין.בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין ל "גלילאו צעיר".

אחריות מוגבלת

 1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו ש"גליליאו צעיר" אינה אחראית בשום צורה לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע.
 2. באתר מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא ועשוי להתעדכן מעת לעת. "גליליאו צעיר" אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו ואין בפרסום המידע כדי להקנות למשתמש זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא כל תלות בפרסום באתר. כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
 3. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות ש "גלילאו צעיר" פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות במידע, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי "גלילאו צעיר" לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחסת, בין היתר, גם למידע הבא: מחירים, מחירונים, שער חליפין, מודעות וכו'.
 4. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם, והמשתמש לא יעלה כל טענה בנוגע להתאמתם לצרכיו.
 5. "גלילאו צעיר", לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

דיוור ("ניוזלטר") 

"גלילאו צעיר" מציעה שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים אשר משמעם קבלת דיוור כללי ו/או פרסומי ישירות למשתמש, בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי "גלילאו צעיר" מעת לעת (להלן: "הדיוור"). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת אשר נלווים לתוכן מדעי או אף אין בהם תוכן מדעי כלל. בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו ע"י השותפות דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק. המשתמש בשירות הדיוור יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת: sherut@y-galileo.co.il או בטלפון 077-2340605 בשעות הפעילות: ימים א'-ה' 9:00-16:00. המשתמש בשירות הדיוור יוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר.

הגנת הפרטיות

 1. " גלילאו צעיר" תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר ו/או לשירותים אחרים המוצעים באתר ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באתר, תהא "גלילאו צעיר" רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש באתר ו/או באזורים מסוימים באתר, ו/או להשתמש בשירותים שונים באתר, עפ"י שקול דעתה הבלעדי.
 2. " גלילאו צעיר" תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם במאגר המידע של "גלילאו צעיר" ולעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין. "גלילאו צעיר" משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתה של "גלילאו צעיר" לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד השותפות בעניין זה, וזאת בתנאי ש "גלילאו צעיר" נקטה אמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
 3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, "גלילאו צעיר" תהיה רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת הגלישה באתרים (להלן: "עוגיות"). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של השותפות המייצרת את הדפדפן ולפעול לפי ההנחיות המפורטות באתרים אלה.

אמצעי תשלום באתר

 1. בעת ביצוע הזמנה של מוצר יבחר תחילה המשתמש את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש ויעדכן באתר את הפרטים הנדרשים, אשר ישמשו למשלוח המוצר וכתובת לקבלת חשבונית מס/ קבלה. מידע כאמור ישמר במאגרי המידע של "גלילאו צעיר". לידיעת המשתמשים כי חל איסור חוקי על מסירת פרטים כוזבים.
 2. המחירים באתר כוללים מע"מ. עלויות דמי משלוח יחושבו בנפרד, וכחלק מתהליך הקניה באתר. זאת למעט משלוח ירחונים בו לא ייגבו דמי משלוח, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 3. רכישת המוצר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לבצע את השירות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ופרטים מזהים.
 4. אדם בן 18 שנים ומעלה וכן תאגידו מאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, המחזיקים כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל, אשר נתמכות ע"י חברת "פלאכארד" אשר תהליך הרכישה ואבטחת הרכישה נעשים באמצעותה.
 5. בשימוש בכרטיס האשראי מצהיר המשתמש כי כרטיס האשראי בו נעשה השימוש הינו בתוקף והוא מורשה עפ"י דין ו/או הסכם עם מנפיק הכרטיס לבצע עסקאות כאמור באתר.
 6. התשלום באתר מאובטח ומוגן על פי תקן PCI בינלאומי.

אספקה ומשלוח המוצר

 1. "גלילאו צעיר" תדאג לספק את המוצר שנרכש לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. האחריות הבלעדית על המילוי התקין והמלא של הכתובת למשלוח, תחול על המשתמש.
 2. המוצר יישלח באמצעות דואר ישראל, או באמצעות כל חברת דיוור או שליחויות אחרת שתקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של "גלילאו צעיר" ויגיע ליעדו בהתאם למועדי ההפצה המקובלים בכל חודש. עבור ירחונים, עד ה 8 לכל חודש. שימו לב! הגיליון הראשון (או הבודד שהזמנתם) יגיע עד 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה. "גלילאו צעיר" לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר ו/או למשתמש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת הדיוור\שליחויות.
 3. דמי המשלוח הכלולים במחיר התמורה אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל ו/או באזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אלא אם, נכתב במפורש שהמוצר מיועד לארצות הברית או אירופה ועל פי מחירון תואם באתר. "גלילאו צעיר" שומרת לעצמה את הזכות לשנות, עפ"י שיקול דעתה, מפעם לפעם, את האזורים בהם היא מספקת את מוצריה מבלי להודיע על כך מראש.
 4. "גלילאו צעיר" לא תהיה אחראית לדחייה ו/או עיכוב ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או מגורמים אחרים אשר אינם בשליטתה של השותפות לרבות שביתות, השבתות וכד'.
 5. אספקת המוצר תתבצע רק לאחר שהתשלום עבור אותו המוצר בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי.

מדיניות החזרים וביטול עסקה

 1. ביטול רכישה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר יעשה בהתאם להוראות חוק הצרכן התשע"א – 2010 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק"). בהתייחס לקבוצת המוצרים הרלוונטית לאלו הנמכרים באתר (מוצרים הפסידים).
 2. הודעת ביטול- לקוח רשאי להודיע על בקשתו לבטל את העסקה אך ורק ביצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות בשעות הפעילות: ימים א'-ה' 9:00-16:00. (להלן: "הודעת ביטול").
 3. לא ניתן יהיה לבטל קניה של גיליון בודד לאחר שנשלח לבית הלקוח.
 4. דמי ביטול עסקה לא ייגבו מהלקוח במקרים בהם הביטול התבצע עד ל 14 ימים מעת ביצוע ההזמנה.
 5. במקרה ביטול עסקה שנתית (או תקופה ארוכה יותר), זיכוי הלקוח יחושב על פי שווי ההזמנה ובקיזוז
  • מספר הגיליונות שנשלחו ללקוח עד למועד הביטול, ע"פ מחיר המחירון לגיליון.
  • שווי ערך המתנה, אם ניתנה, במועד הקניה.
 6. במקרה זיכוי הלקוח ייעשה באותם תנאים בו נעשה החיוב בגין המוצר, באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לתנאים לעיל.

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל ועצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכך. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "גליליאו צעיר" ו/או מי מטעמה בהקשר זה.